Kế hoạch về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về "Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023

Kế hoạch về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về "Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023

Xem chi tiết kế hoạch về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về "Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023 tại File đính kèm.