KH thi tốt nghiệp khóa C14, lớp CN14H1, lớp T49H1 và lớp D11LTKT2 năm 2018

Căn cứ qui chế hiện hành về đào tạo hệ CĐ, CĐN, TCCN, ĐHLT và tiến độ năm học của trường Đại học Điện lực; Nay trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng C14,  cao đẳng nghề CN14, trung cấp chuyên nghiệp T49 và lớp D11LTKT2 năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch tổ chức thi

1. Điều kiện thi tốt nghiệp: Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ họp để quyết định điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên (sẽ thông báo trên website trường trước khi thi 1 tuần).

2. Lịch thi tốt nghiệp:

* Đối với khóa C14:

- Môn Khoa học Mác Lênin và TT Hồ Chí Minh: 7h30 sáng thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Cơ sở ngành: 13h30 chiều thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Chuyên ngành: 7h30 sáng thứ 5 ngày 23/08/2018

- Môn Thực hành tổng hợp: Từ 13h30 ngày 23/08/2018 đến 26/08/2018

* Đối với lớp CN14H1:

- Môn Chính trị: 7h30 sáng thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Lý thuyết nghề: 13h30 chiều thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Thực hành tổng hợp: Từ 13h30 ngày 23/08/2018 đến 26/08/2018

* Đối với lớp T49H1:

- Môn Chính trị: 7h30 sáng thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Lý thuyết tổng hợp: 13h30 chiều thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Thực hành tổng hợp: Từ 13h30 ngày 23/08/2018 đến 26/08/2018

* Đối với lớp D11LTKT2:

- Môn Khoa học Mác Lênin và TT Hồ Chí Minh: 7h30 sáng thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Cơ sở ngành: 13h30 chiều thứ 4 ngày 22/08/2018

- Môn Chuyên ngành: 7h30 sáng thứ 5 ngày 23/08/2018

- Môn Thực hành tổng hợp: Từ 13h30 ngày 23/08/2018 đến 26/08/2018

* Lưu ý: Lịch thi cụ thể môn Thực hành tổng hợp sẽ do các Khoa chuyên môn và Xưởng Thực hành thông báo

* Đối với HS, SV khóa cũ thi lại tốt nghiệp (CĐCQ, CĐN, TCCN, LT):

+ Sinh viên khóa cũ trượt môn thi tốt nghiệp hoặc chưa thi tốt nghiệp nộp tiền thi tại phòng KHTC và nộp đơn đăng ký thi (kèm phiếu thu) tại phòng Đào tạo từ ngày 26/06/2018 đến 26/7/2018.

II. Phân công thực hiện

1. Bộ môn KHCT xây dựng đề cương ôn tập môn KHML &TTHCM, môn Chính trị cho các hệ.

2. Các khoa CNTT, CNTĐ, CNNL, QLNL xây dựng đề cương môn CSN, CN, TH cho hệ CĐ.

3. Khoa QTKD xây dựng đề cương môn CSN, CN, TH cho hệ CĐ, ĐHLT

4. Khoa KTĐ xây dựng đề cương:

- Môn LTTH, CSN, CN, LTN cho hệ TCCN, CĐ, CĐN

- Môn Thực hành cho hệ TCCN, CĐ

5. Xưởng thực hành xây dựng đề cương môn TH cho hệ TCCN, CĐ, CĐN

6. Phòng KHTC chuẩn bị kinh phí cho đợt thi tốt nghiệp

7. Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị in sao đề thi.

8. Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp trong kế hoạch.

- Trình Ban giám hiệu ký quyết định thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp

- Lên danh sách phòng thi và tổ chức thi tốt nghiệp

* Các đơn vị chủ động thông báo cho sinh viên đề cương ôn thi, kế hoạch phụ đạo và lịch thi môn Thực hành do khoa mình tổ chức đồng thời gửi mail về cho phòng Đào tạo. Kế hoạch này kèm theo danh sách các lớp dự thi tốt nghiệp.

DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2018

TT

Lớp

Chuyên ngành

Hệ đào tạo

Địa điểm thi

1

C14DCN1

DCN

CS1-ĐHĐL

2

 

C14H1,2,3

HTĐ

CS1-ĐHĐL

3

C14CNPM

CNPM

CS1-ĐHĐL

4

C14CNTD1

CNTĐ

CS1-ĐHĐL

5

C14QLNL

ĐTVT

CS1-ĐHĐL

6

C14NHIET

CS1-ĐHĐL

7

C14QTDN1

QTKD

CS1-ĐHĐL

8

C14KTDN1

KT

CS1-ĐHĐL

9

CN14H1

HTĐ

CĐN

CS1-ĐHĐL

10

T49H1

HTĐ

TCCN

CS1-ĐHĐL

11

D11LTKT2

KT

ĐHLT

CS1-ĐHĐL