Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng Đảng

Nội dụng : Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng Đảng

- Thời gian 06/10/2020 
- Chủ trì: ĐUK
- Thành phần: Đại diện ĐUK, mới BTĐU, các quần chúng ưu tú
- Địa điểm: HTM