Khai giảng lớp CBQL cấp 4 của NPC

Thành phần: Lãnh đạo EPU, lãnh đạo NPC, Học viên theo quyết định.

Thời gian: 8:00 thứ 2 ngày 8 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng A412.