Khai giảng lớp chuyên viên EPU

Thời gian: 17:00 thứ 3 ngày 21/8/2018

Địa điểm: Hội trường M

Chủ trì: Trường Bồi dưỡng cán bộ - Bộ Công Thương

Thành phần: Các thành viên theo quyết định.