Khai giảng lớp "Đào tạo cán bộ Quản lý cấp cao trong NPC 2018"

Khai giảng lớp "Đào tạo cán bộ Quản lý cấp cao trong NPC 2018"

Thời gian: 8:00 thứ 5 ngày 23/8/2018

Thành phần: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, EPU.

Địa điểm: Phòng AB401