Khai giảng lớp QTDN của EVN cho CBQL cấp 3

Thành phần: Các đại biểu của EVN, EPU và các học viên

Địa điểm: A411.

Thời gian: 8:00 thứ 3 ngày 4/9/2018