Khai giảng và học lớp Giảng viên hạng II

Nội dung: Khai giảng và học lớp Giảng viên hạng II

- Chủ trì: Phó hiệu trưởng Nguyễn Lê Cường
- Thành phần: Các học viên ---
- Địa điểm: Hội trường nhà M
- Thời gian: 18/05/2020