Khám sức khỏe định kỳ năm 2019

Nội dung: Khám sức khỏe định kỳ năm 2019

- Chủ trì: Bệnh viện Dệt may
- Thành phần: Toàn bộ cán bộ viên chức và lao động hợp đồng trường từ 1 năm trở lên 
- Địa điểm: Tầng 1 trung tâm học liệu
- Thời gian: 27/11/2019
- Chuẩn bị: HCQT