Kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển viên chức đợt 1 năm học 2019-2020

Nội dung: Kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển viên chức đợt 1 năm học 2019-2020
- Chủ trì: Trưởng ban kiểm tra sát hạch
- Địa điểm: PHB1
- Thời gian: 16/08/2019
- Chuẩn bị: TCCB