Ký hợp tác với công ty SAPO

Nội dung: Ký hợp tác với công ty SAPO

- Chủ trì: Bà Nguyễn Tố Tâm
- Thành phần: KT&QL, CNTT, Cty SAPO ---
- Địa điểm: PHA
- Thời gian: 27/02/2020