Ký kết hợp tác với Hiệp hội KTQT Hoa Kỳ IMA và khoa KT&QL

Thành phần: BGH, Hiệp hội MIA, giảng viên khoa KT&QL.

Thời gian: 9:00 thứ 3 ngày 2/10/2018.

Địa điểm: Hội trường M.

Chủ trì: Ông Hoàng.