Làm việc với Ban KHCN&MT (EVN) về hợp tác Khoa học và Công nghệ

Nội dung Làm việc với Ban KHCN&MT (EVN) về hợp tác Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì Phó Hiệu trưởng
- Thành phần Phòng QLKH&HTQT, Các khoa chuyên môn ---
- Thời gian 17/06/2022 02:00 ~ 17/06/2022 04:30
- Địa điểm PH.A