Làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản về công tác tuyển dụng sinh viên ĐHĐL tốt nghiệp

Thành phần: CTSV, Trung tâm HTVL &KN, QLKH&HTQT

Chủ trì: Ông Hoàng

Thời gian: 14:00 - 15:00 ngày 11/3/2019

Địa điểm: Phòng họp A