Làm việc với Công ty ABM Hàn Quốc

Nội dung: Trình bày phương án lắp đặt BIPV cho tòa 15 tầng của EPU


- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Nguyễn Lê Cường, Nguyễn Ngọc Trung, Bùi Mạnh Tú, Lê Thái Anh, Tiêu Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Mai, Trương Hồng Quân
- Thời gian: 01/08/2019 10:00
- Địa điểm: PH A