Làm việc với Công ty ABM (Hàn Quốc) về hợp tác nghiên cứ, ứng dụng và phát triển công nghệ pin mặt trời BIPV

Làm việc với Công ty ABM (Hàn Quốc) về hợp tác nghiên cứ, ứng dụng và phát triển công nghệ pin mặt trời BIPV
Chủ trì Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
Thành phần:  Ông Bùi Mạnh Tú (ART), Ông Trương Hồng Quân (QLKH&HTQT), Ông Tiêu Xuân Hoàng (QLKH&HTQT), Bà Nguyễn Thị Lan (ART), Ông Thái Anh (QLĐT&XDCB), đơn vị tư vấn
Thời gian 15h00 ngày 16/5/2019 (thứ Năm)
Địa điểm: Phòng họp A