Làm việc với Công ty ABM (Hàn Quốc) về thiết kế hệ thống kính năng lượng mặt trời cho tòa nhà 15 tầng

Nội dung: Làm việc với Công ty ABM (Hàn Quốc) về thiết kế hệ thống kính năng lượng mặt trời cho tòa nhà 15 tầng

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Công ty ABM, tư vấn thiết kế --- Bùi Mạnh Tú, Lê Thái Anh, Trương Hồng Quân
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 10/12/2019