Làm việc với công ty huyndai thành công ninh bình về hỗ trợ ngành cơ khí ô tô

1. Thành phần: Khoa Cơ khí động lực, Nhà máy cơ khí ô tô Ninh Bình

2. Thời gian: Ngày 21/12/2018.

3. Địa điểm: Ninh Bình