Làm việc với Công ty Vector Shinwa - Nhật Bản

Làm việc với Công ty Vector Shinwa - Nhật Bản

- Chủ trì Trương Huy Hoàng
- Thành phần Ngô Trọng Tuấn, Phạm Việt Bình, Nguyễn Đạt Minh, Bùi Mạnh Tú, Chu Văn Tuấn
- Địa điểm Phòng họp A
- Thời gian: 09h00 ngày 13/6/2019 (thứ Năm)
- Chuẩn bị TT HTVL & KN