Làm việc với Đại học Chung Nam - Hàn Quốc khoa Cơ khí

1. Thành phần: Đại học Chung Nam - Hàn Quốc, Khoa cơ khí đại học Điện lực

2. Chủ trì: Ông Trương Nam Hưng

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 8:30 ngày 21/2/2019