Làm việc với Hội Điện lực Ấn Độ

Nội dung: Làm việc với Hội Điện lực Ấn Độ

- Chủ trì: Ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội
- Địa điểm: PHA
- Thời gian: 03/12/2019