Làm việc với Lãnh đạo công ty AfterFit về việc phối hợp Đào tạo nhân lực lĩnh vực Năng lượng, Hệ thống Điện cho thị trường Nhật Bản

Nội dung: Làm việc với Lãnh đạo công ty AfterFit về việc phối hợp Đào tạo nhân lực lĩnh vực Năng lượng, Hệ thống Điện cho thị trường Nhật Bản

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Trần Thanh Sơn, Phạm Mạnh Hải, Bùi Mạnh Tú, Chu Văn Tuấn, Nguyễn Thị Mai
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 28/11/2019
- Chuẩn bị: QLKH&HTQT