Làm việc với Tập đoàn Nitori và Quỹ học bổng quốc tế Nitori (Nhật bản)

Nội dung: Làm việc với Tập đoàn Nitori và Quỹ học bổng quốc tế Nitori (Nhật bản)

- Chủ trì Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần Hoàng Thị Kim Oanh, Nguyễn Đăng Toản, Lương Thị Quỳnh An
- Địa điểm PH A
- Thời gian 20/11/2019