Làm việc với Tổng Giám đốc AfterFit thống nhất một số nội dung hợp tác đào tạo

Nội dung: Làm việc với Tổng Giám đốc AfterFit thống nhất một số nội dung hợp tác đào tạo

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Ô Tú (QLKH&HTQT),Ô Tuấn (ĐTN),Ô Thông (KHTC),Ô Toàn (ĐT),Ô Sơn (KTĐ) ---
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 27/12/2019