Làm việc với Trung tâm SLTC - Hoa Kỳ

Làm việc với Trung tâm SLTC - Hoa Kỳ
- Thời gian: 14h00 ngày 25/4/219 (thứ Năm)
- Địa điểm: Phòng họp A
- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng