Làm việc với trường Đại học Fukui

Thành phần: Khoa Điện hạt nhân, Phòng QLKH&HTQT, Sinh viên khoa ĐHN

Chủ trì: Ông Trương Huy Hoàng

Thời gian: 9h sáng ngày 26/3/2019

Địa điểm: Phòng họp A