Làm việc với trường ĐH Palermo Ý

Nội dung Làm việc với trường ĐH Palermo Ý

- Chủ trì Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần Trần Thanh Sơn, Hoàng Thị Kim Oanh
- Địa điểm PH A
- Thời gian 14/11/2019