Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Công ty Cổ phần Woodsland


Nội dung: Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Công ty Cổ phần Woodsland

- Chủ trì: Trương Huy Hoàng
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 25/03/2020