Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và Hội thảo tuyển dụng, đào tạo với Công ty afterFIT Nhật Bản

Nội dung: Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và Hội thảo tuyển dụng, đào tạo với Công ty afterFIT Nhật Bản

- Chủ trì Trương Huy Hoàng
- Địa điểm Hội trường B1
- Thời gian 06/03/2020