Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CP TOPG

Nội dung: Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CP TOPG

- Thời gian 08/10/2020 
- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Địa điểm PH A