Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - AIT

Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - AIT

- Chủ trì Trương Huy Hoàng
- Thành phần Đặng Việt Hùng, Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Phạm Mạnh Hải, Ngô Trọng Tuấn, Phạm Việt Bình, Nguyễn Đạt Minh, Chu Văn Tuấn
- Thời gian: 14h00 ngày 27/5/2019 (thứ Hai)
- Địa điểm: Phòng họp A