Lễ ký kết hợp tác với FPT Software

Lễ ký kết hợp tác với FPT Software

- Chủ trì TT HTVL&KN
- Thành phần Khoa CNTT, FPT Softwave 
- Địa điểm Phòng họp A
- Chuẩn bị TT HTVL&KN
- Thời gian: 10h00 ngày 12/6/2019 (thứ Tư)