Lễ ký kết MOU với Công ty Trace Software (Pháp)

Nội dung Lễ ký kết MOU với Công ty Trace Software (Pháp)
- Chủ trì Phó Hiệu trưởng Nguyễn Lê Cường
- Thành phần: phòng QLKH&HTQT, khoa KTĐ, Ban biên tập trang Web ---
- Thời gian: 28/06/2021
- Địa điểm: PH.A