Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1. Thành phần: Đảng viên và các quần chúng ưu tú.

2. Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Trương Huy Hoàng

3. Địa điểm: Hội trường M

4. Thời gian: 14:30 ngày 11/1/2019