Lễ tuyên dương sinh viên CLC đạt thành tích cao chương trình trao đổi tại Ý

Lễ tuyên dương sinh viên CLC đạt thành tích cao chương trình trao đổi tại Ý
- Thời gian: 9h00 ngày 24/4/2019 (thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường M
- Chủ trì: CTSV
- Thành phần: ĐT, QLKH&HTQT, ĐTN, Trưởng các khoa có sV CLC, sinh viên CLC ---