Lớp QTDN cấp 3 của EVN đi thực tế

Thành phần: ĐTTX, Thành viên lớp học

Thời gian: thứ 5 ngày 11 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Điện lực Vĩnh Phúc.