Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài EVN do Ông Trần Vũ Kiên chủ nhiệm

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài

Chủ trì: Chủ tịch hội đồng

Thời gian: 13:30 ngày 14/3/2019

Địa điểm: Phòng họp A