Nghiệm thu đề tài cấp trường đợt 2 năm 2018 của khoa Xây Dựng

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài

Chủ trì: Chủ tịch hội đồng

Thời gian: 8:00 ngày 13/3/2019

Địa điểm: Phòng họp A