Quyết định 1642/QĐ-ĐHĐL về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Xem chi tiết tại đây