Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-BCT ngày 06/10/2016 của Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐT ngày 01/10/2019 của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHĐL ngày 01/04/2022 của Đại học Điện lực về việc ban hành Quy định xét và cấp học bổng tại Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐL ngày 04/04/2022 của Đại học Điện lực về việc giao kế hoạch cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022;

Căn cứ Biên bản số 664/BB-ĐHĐL ngày 29/03/2023 của Đại học Điện lực về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 cho 939 sinh viên (danh sách tại File đính kèm 1; File đính kèm 2);

Tổng số tiền là 7.887.150.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. Phòng KHTC phối hợp Phòng CTSV để chi trả tiền học bổng KKHT cho sinh viên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Công tác sinh viên; Đào tạo; Kế hoạch Tài chính và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.