Tập đoàn Hoa Điện giao lưu tuyển dụng nhân lực cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2

Nội dung: Tập đoàn Hoa Điện giao lưu tuyển dụng nhân lực cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2

- Chủ trì: Bùi Mạnh Tú
- Thành phần: Toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên khoa CNNL
- Địa điểm: Hội trường M
- Thời gian: 24/12/2019