Tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia 2019

Tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia 2019
 
- Chủ trì Phòng Đào tạo
- Thành phần Các cán bộ, viên chức tham gia coi thi THPTQG theo QĐ 767/QĐ- ĐHĐL ngày 10/6 ---
- Địa điểm HT. M
- Thời gian: 9h00 ngày 19/6/2019 (thứ Tư)