Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo

1. Thành phần: Các thành viên trong hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các tiểu ban

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Hội trường M

4. Thời gian: Cả ngày 12/1/2019