TB tổ chức làm khóa luận và thi TN cho SV ĐH khóa Đ9 Hệ cử nhân

Căn cứ hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của Trường Đại học học Điện lực, nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học khóa Đ9 Hệ cử nhân và khóa cũ thi lại như sau:

I. Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp:                                         

1. Quy định chung: Sinh viên Đ9 đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp theo thông báo số 495/TB-ĐHĐL, ngày 17/04/2018 về việc xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đ9 Hệ cử nhân và sinh viên các khóa cũ thi lại, được dự thi tốt nghiệp môn KHML và thực hành tốt nghiệp nếu đủ các điều kiện sau:

- Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đóng đầy đủ học phí và các khoản lệ phí theo quy định của Trường Đại học Điện lực.

Trong trường hợp đặc biệt sinh viên làm đơn gửi Hội đồng xét điều kiện dự thi để Hội đồng xem xét quyết định.

2. Kế hoạch chi tiết:

2.1. Danh sách các lớp thi tốt nghiệp: Đ9TCDN, Đ9QTDN1.2, Đ9QTDLKS, Đ9KT1.2

2.2. Xây dựng đề cương thi tốt nghiệp:

Môn khoa học Mác- Lê nin

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian thi: 120 phút

Khối lượng kiến thức ôn tập tương đương 3 tín chỉ

Thời gian phụ đạo: Kết thúc trước ngày 16/07/2018 (Do đơn vị quản lý môn học lên kế hoạch thực hiện)

Môn thực hành tổng hợp:

Nội dung thi được tổng hợp từ các nội dung thuộc kỹ năng thực hành. Các Khoa chuyên môn, đề xuất nội dung thi thực hành. Khối lượng các nội dung ôn tập tương ứng với 3 tín chỉ.

Lên lịch phụ đạo, đăng ký lịch tổ chức thi thực hành, phân công giáo viên phụ đạo và chấm thi thực hành gửi về Phòng Đào tạo để ra các Quyết định có liên quan. Thời gian phụ đạo kết thúc trước ngày 16/07/2018.

2.3 Lịch thi dự kiến:

- Môn khoa học Mác Lênin và TT Hồ Chí Minh: 7h00, thứ tư ngày 18/07/2018.

- Môn thực hành tổng hợp: Từ chiều 18/07/2018 đến hết ngày 19/07/2018

- Chấm khóa luận tốt nghiệp: Từ ngày 20/07/2018 đến hết ngày 25/07/2018

Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp:

+ Sinh viên nộp đơn đăng ký thi lại tại phòng Đào tạo từ ngày 25/06/2018 đến 05/07/2018. (Kèm theo hóa đơn đã nộp lệ phí thi tại G101)

Nhà trường sẽ không nhận đơn xin thi lại của sinh viên đăng ký sau lịch trên, những sinh viên này sẽ phải đăng ký thi lại ở những đợt sau.

II. Tổ chức thực hiện:

 1. Phòng Đào tạo:

- Trình Ban Giám Hiệu ký quyết định thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp (ban coi, ban chấm thi tốt nghiệp)

- Lên danh sách phòng thi và tổ chức thi tốt nghiệp.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức thi, tạm ứng kinh phí cho bộ phận tổ chức thi và quyết toán sau khi kỳ thi kết thúc.

2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

- Ra quyết định ban đề thi để ra đề và sao in đề cho các lớp trong kế hoạch

- Giao đề thi cho phòng Đào tạo để tổ chức theo kế hoạch.

3. Phòng kế hoạch tài chính:

- Đối chiếu học phí của các lớp dự kiến thi theo kế hoạch, gửi danh sách sinh viên nợ học phí về phòng đào tạo trước ngày 10/07/2018.

- Chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi tốt nghiệp (theo dự toán được phê duyệt).

4. Khoa kinh tế và quản lý:

- Phân công cán bộ coi, chấm thi và thực hiện theo quyết định của nhà trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc khoa phản hồi lại phòng Đào tạo để trình Ban Giám hiệu xin hướng xử lý.