Tham quan và học tập tại công ty SAMSUNG

Thành phần: TTHTVL&KN, Đoàn TN, Sinh viên

Thời gian: thứ 6 ngày 12 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Công ty Sam Sung