Thông báo công bố giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết Thông báo công bố giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm. 

Chi tiết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện - Điện tử tại File đính kèm

Chi tiết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán tại File đính kèm

Chi tiết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng tại File đính kèm. 

Chi tiết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông tại File đính kèm. 

Chi tiết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp tại File đính kèm. 

Chi tiết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại File đính kèm.