Thông báo công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis đối với sinh viên

Xem chi tiết Thông báo công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis đối với sinh viên tại File đính kèm.