Thông báo đăng ký học lại môn không còn trong chương trình

Xem chi tiết thống báo đăng ký học lại môn học tại file đính kèm