Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHĐL ngày 24/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Điện lực đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-ĐHĐL ngày 13/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kế hoạch đào tạo của trường Đại học Điện lực năm học 2020 – 2021.

Nhà trường thông báo tới các Trưởng khoa, Cố vấn học tập tiến hành triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy.

Thời gian: + Đối với sinh viên từ ngày 24/02/2021 đến ngày 03/03/2021, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân và tự đánh giá vào phiếu KQRL trên cổng thông tin sinh viên.

                 + Đối với CVHT tổ chức họp lớp online, họp hội đồng Khoa từ ngày 04/03/2021 đến ngày 18/03/2021 và nộp KQRL tại phòng Công tác sinh viên – Phòng AB201.

Nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, Cố vấn học tập, sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng thời hạn quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ chuyên viên Dương Thị Thu Hồng, email: hongdtt@epu.edu.vn  sđt: 0972696585 phòng Công tác sinh viên để được giải đáp.