Thông báo danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp tháng 3/2021

Thông báo danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp tháng 3/2021

 Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp tháng 3/2021 xem tại file đình kèm.

Sinh viên đã đăng ký thi lại tốt nghiệp mà chưa có tên trong danh sách liên hệ với cô Tô Thị Phương Lan, email: Lantp@epu.edu.vn.